Kalender

Wat staat er op de agenda van de jaarplanning?

Ma.20mrt t/m Vr.24mrt 2023

PTA week vmbo BKT 3, 4 en havo 5

Di.28mrt 2023

Herkansingen profielvakken BK4

Wo.05apr 2023

Herkansingen/inhalen PTA leerjaar 4 BKT en havo 5

Do.06apr 2023

Paasviering

Vr.07apr 2023

Goede vrijdag

Lesvrije dag

Ma.10apr 2023

Tweede Paasdag

Di.11apr t/m Vr.21apr 2023

Praktijkexamens en examentrainingen BK4

Di.11apr 2023

Start CSPE BK4

Za.22apr t/m Zo07mei 2023

Meivakantie

Do.11mei t/m Do.25mei 2023

Centraal examen vmbo basis, kader en tl